Toimintakyvyn Osa-alueet

Kehittämistyössä on tärkeää huomioida myös laajemmin muut toimintakyvyn osa-alueet eli psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen. On mietittävä että, miten ne vaikuttavat myös fyysiseen toimintakykyyn. Avainsanat toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, fyysinen toimintakyky, muistisairas iäkäs ja muistisairaudet Sivut 25 s.

Päivittäistoiminnoista suoriutumiseen liittyvät toimintakyvyn osa-alueet ovat kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn lisäksi psyykkinen, sosiaalinen ja oikeudellinen toimintakyky.3 Muistisairaiden hoidon tavoitteena on, että muistisairas voi elää sairaudestaan huolimatta mahdol-

Juvanmalmi Autoasi Juvanmalmi hoitaa ammatti­taidolla kaikki huolto- ja korjaus­työt auton iästä tai merkistä riippumatta. Samalla auton valmistajan takuu säilyy. Auto­korjaamomme sijaitsee

vaikeuttava toimintakyvyn vaje, väsyvyys, vaikea sairaus tai edennyt muistisairaus = terveydenhuollon toteama muistitoimintojen riittävyys ilman erillisiä testejä • Ratkaisija arvioi kuntoutujan suoriutumista kuntoutuksen aikana, huomioidaan . hänen kaikki toimintakyvyn osa-alueet.

Fyysisen kunnon osa-alueet Lihasvoima esim. käden puristusvoima Hapenottokyky esim. sydämen ja verisuoniston tehokkuus ja lihasten kyky käyttää happea H i t t iikkHavaintomotoriikka esiim. ktireaktio- j ja liikeaika, tasapaino Ni lliikkNivelliikkuvuus esi lk i l flkiim. olkanivelen fleksio Kehon koostumus esim. lihasmassa, luun tiheys, rasvamassa

Kokeile Kykyviisaria! Kykyviisari on maksuton kysely, joka kartoittaa vastaajan työ- ja toimintakykyä ja selvittää vastaajan keskeisiä vahvuuksia ja mahdollisia kehittämisenkohteita.

Tämän sivun lisenssi Peda.net yleinen lisenssiPeda.net yleinen lisenssi

Reserviupseerikoulutus – Intti edessä feat. JalmafiTutkimus antoi viitteitä siitä, että eri toimintakyvyn osa-alueet saattavat olla eri tavoin yhteydessä masennuksesta kuntoutumiseen. Siksi jatkotutkimuksissa olisi tärkeää tarkastella toimintakykyä laaja-alaisesti useilla eri mittareilla.

Liikunnanopetuksen tavoitteena on edistää oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä tukea hänen hyvinvointiaan ja terveyttään. Kokonaisvaltaisuudesta pyritään huolehtimaan sillä, että tavoitteet ja sisällöt jaetaan niin fyysisen, sosiaalisen kuin psyykkisen toimintakyvyn osa-alueisiin.

Michael Cimino Heavens Gate im Fernsehen – TV Programm: Das Westernepos von Michael Cimino („Die durch die Hölle gehen“) verlor Millionen, Hulu

Tutkimuksen perusteella ikääntyvien ja ikääntyneiden fyysinen toimintakyky sekä muut toimintakyvyn osa-alueet vaikuttavat vahvasti potentiaalisen sosiaalisen toimintakyvyn konkretisoitumiseen aktuaaliseksi sosiaaliseksi toimintakyvyksi.

Tarkkaavuuden osa-alueet, ylläpitäminen ja oman toiminnan ohjaaminen Visuo-spatiaalinen hahmotus H P R T V Visuaalisen ja spatiaalisen informaation käsittely ja käyttäminen toiminnassa Muisti ja oppiminen H P R T V Muistitoiminnot (lyhyt- ja pitkäkestoinen) sekä keskeiset muistamisen ja oppimisen kategoriat

mitkä toimintakyvyn osa-alueet korostuvat. Lisäksi työfysioterapeutti tekee tarvittaessa työpaikalla työn kuormittavuuden mittauksia, mm. sydämen sykintätiheyden mittaus, sykevälivaihtelu, hapenkulutuksen mittaus, EMG ja havainnointi. Myös työntekijän tuntemuksia työn kuormittavuudesta kysytään.

Fyysisen kunnon osa-alueet Lihasvoima esim. käden puristusvoima Hapenottokyky esim. sydämen ja verisuoniston tehokkuus ja lihasten kyky käyttää happea H i t t iikkHavaintomotoriikka esiim. ktireaktio- j ja liikeaika, tasapaino Ni lliikkNivelliikkuvuus esi lk i l flkiim. olkanivelen fleksio Kehon koostumus esim. lihasmassa, luun tiheys, rasvamassa

Kehittämistyössä on tärkeää huomioida myös laajemmin muut toimintakyvyn osa-alueet eli psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen. On mietittävä että, miten ne vaikuttavat myös fyysiseen toimintakykyyn. Avainsanat toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, fyysinen toimintakyky, muistisairas iäkäs ja muistisairaudet Sivut 25 s.

kaikenikäisistä, koska tärkeimmät toimintakyvyn osa-alueet ja niitä koskevien pätevien tietojen keräämiseen sopivat välineet riippuvat huomattavasti kohderyhmän iästä. Jos tavoitteena on saada tietoa toimintakyvyn tasosta väestössä ja/tai sen osaryhmissä, riittää tutkimuksen rajaaminen niihin.

Fyysisen kunnon osa-alueet Lihasvoima esim. käden puristusvoima Hapenottokyky esim. sydämen ja verisuoniston tehokkuus ja lihasten kyky käyttää happea H i t t iikkHavaintomotoriikka esiim. ktireaktio- j ja liikeaika, tasapaino Ni lliikkNivelliikkuvuus esi lk i l flkiim. olkanivelen fleksio Kehon koostumus esim. lihasmassa, luun tiheys, rasvamassa

6. Valitse oppilaan toimintakyvyn kannalta olennaiset osa-alueet. Voit tarkastella osa-alueiden kysymyksiä tässä vaiheessa 7. Lähetä toimintakykyarvio oppilaalle, sekä hänen arkeensa osallistuville. Voit myöhemmin lähettää lisäkutsuja arvioon luodun toimintakykyarvion Tiedot-sivulta. 8.

3.3 Toimintakyvyn osa-alueet.

. 8 4 TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA TYÖSKENTELY.

kyä määriteltäessä tulee ottaa huomioon nämä kaikki osa-alueet. Näiden lisäksi selvitetään kattavasti myös asuin- ja elinympäristöön liittyvät teki-

Toimintakyvyn osa-alueet huomioidaan ICF-luokituksen mukaisesti. Kuntoutumissuunnitelma tehdään julkisen terveydenhuollon yksikössä tai erityishuoltopiirissä, joka vastaa potilaan kuntoutustarpeen arviosta, kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta ja tarpeen mukaisen hoidon jatkumisesta kuntoutuksen aikana.